Naputak udrugama o sastavljanju financijskog izvješća

Obavještavamo sve udruge čije je programe sufinancirao Središnji državni ured za šport putem Natječaja za sufinanciranje športskih programa poticanja športsko-rekreativnih aktivnosti u 2017. godini da se Obrazac za izvješće o izvršenju programa nalazi na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda za šport http://www.sdus.hr/natjecaji/poticanje-sportsko-rekreativnih-aktivnosti/

 

PODSJETNIK ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA

Sukladno članku 6. Ugovora o sufinanciranju športskog programa poticanja športsko-rekreativnih aktivnosti iz sredstava Državnoga proračuna za 2017. godinu korisnici su dužni dostaviti izvješće o izvršenju programa najkasnije do 28. veljače 2018. godine.

Radi kontrole namjenskog korištenja sredstava Korisnik se obvezuje da će Središnjem državnom uredu na propisanim obrascima dostaviti izvješća o izvršenju programa i to:

  • Opisno izvješće o provedbi programa, u pisanom i elektroničkom obliku  
  • Sadrži osnovne podatke o prijavitelju programa te detaljno izvješće o provedenom programu. Molimo vas da ispunite sve rubrike u Izvješću. Obrazac je potrebno dostaviti u roku i na način naveden u ugovoru o sufinanciranju koji je korisnik potpisao sa Središnjim državnim uredom za šport i Uputama za prijavitelje.
  • Financijsko izvješće o provedbi programa, u pisanom i elektroničkom oblikuSvaki trošak mora biti opravdan računima uz koje se nalaze preslike izvoda za bezgotovinska plaćanja te preslikama blagajničkih izvještaja za gotovinska plaćanja, koji se kao privitak dostavljaju uz Obrazac:
  • Potrebno je upisati sve troškove provedbe programa koje je sufinancirao Središnji državni ured i koji se odnose na provedeni program te sve troškove koji su sufinancirani iz ostalih izvora (popunjavaju se polja označena žutom bojom). Sve stavke provedbe moraju biti u skladu s Obrascem financijskog izvješća koji je sastavni dio Izvješća o provedbi športskih programa poticanja športsko-rekreativnih aktivnosti u 2017. godini i s Obrascem proračuna programa.
  • za bezgotovinsko plaćanje – preslike računa te pripadajući bankovni izvod;
  • za gotovinsko plaćanje preslike računa s preslikama isplatnica iz blagajne i preslika blagajničkog izvještaja;
  • ostalu dokumentaciju – preslike putnih naloga s pripadajućim prilozima, dokumenata na temelju kojih su obavljana plaćanja (ugovori, sporazumi, obračuni honorara) i sl. s dokazima o plaćanju.Svaki račun mora biti jasno označen odgovarajućim rednim brojem iz Obrasca financijskog izvješća te složen po redu kako je prikazan u Obrascu financijskog izvješća i upisan u tablici: Popis računa kojima se pravdaju učinjeni troškovi navedeni u Obrascu financijskog izvješća.

Nakon pregledanog završnog izvješća udruga će biti obaviještena elektroničkom poštom je li izvješće prihvaćeno ili nedostaje dio dokumentacije ili obrazloženje.

U tom slučaju treba što prije dostaviti traženu dokumentaciju/obrazloženje kako bi izvješće bilo kompletno prihvaćeno i udruga na taj način izvršila sve ugovorne obveze.

Skrećemo vam pozornost da se izvješća na propisanim obrascima u pisanom obliku (popunjena, potpisana i ovjerena) dostavljaju na adresu: Središnji državni ured za šport, Savska cesta 28/I, 10000 Zagreb, a u elektroničkom obliku (u .xls formatu, nije potreban potpis i ovjera, bez priloga) dostavljaju e-poštom na adresu: natjecaj-sport@sdus.hr