Europska Konvencija protiv dopinga u sportu (The Anti-doping Convention)

Europska konvencija protiv dopinga u sportu je međunarodni pravni instrument u borbi protiv dopinga.  Konvencija postoji od 16. studenoga 1989. godine, a do danas ju je potpisala 51 država. Te države su ujedno i članice Vijeća Europe, ali potpisale su je i četiri države koje nisu države članice Vijeća Europe.

Glavni cilj ove konvencije je promocija i usklađivanje mjera na nacionalnoj i međunarodnoj razini u svrhu borbe protiv dopinga. U svojim konstitucijskim odredbama države članice su se obvezale da će: osnovati državna koordinacijska tijela, smanjiti trgovinu supstancijama za doping i upotrebu nedopuštenih sredstava za doping, pojačati kontrolu dopinga i poboljšati tehnike otkrivanja, podupirati edukaciju i programe podizanja svijesti, jamčiti efikasnost sankcija poduzetih protiv prijestupnika, surađivati sa sportskim organizacijama na svim razinama, uključujući i međunarodni, koristiti ovlaštene antidoping laboratorije.

Jednako tako Konvencija je osnovala Grupu za nadgledanje u svrhu praćenja i povremenog preispitivanja liste zabranjenih supstancija i metoda. Dodatni protokol vezano uz Konvenciju stupio je na snagu 1. travnja 2004. godine u svrhu međusobnog priznanja anti-doping kontrole i osnaživanja izvršenja Konvencije korištenjem obvezujućega sustava kontrole.